در این بخش به معرفی یکی از کمیسیون‌های مؤسسه بین المللی بهنیایی یعنی کمیسیون حقوق مالیاتی خواهیم پرداخت. اگر به دنبال در اختیار داشتن یک وکیل حرفه‌ای یا یک تیم حقوقی متبحر در کنار خود هستید کمیسیون‌های تخصصی بهنیایی همراه همیشگی شماست.

معرفی کمیسیون حقوق مالیاتی
مؤسسة حقوقی و داوری بهنیایی

مالیات به وجوه یا اموالی گفته می‌شود که دولت به‌موجب قانون و برای تأمین مخارج عمومی از اشخاص حقیقی و حقوقی دریافت می‌کند. دریافت مالیات از وظایف دولت است که براساس مقررات از مؤدیان مالیاتی مطالبه و وصول می‌شود. فرایندهای مالیاتی عبارت‌اند از: شناسایی، ثبت‌نام مؤدیان، مطالبة مالیات، حل اختلاف مالیاتی و وصول مالیات. براساس قانون، این حق به مؤدیان داده شده است که درصورت بروز اختلاف در امور مالیاتی، به مراجع صالح رجوع کنند.
به دعاوی مالیاتی در مراجع اختصاصی غیرقضایی رسیدگی می‌شود و چنانچه این دعاوی در این مراجع حل‌و‌فصل نشد، در دیوان عدالت اداری به آن‌ها رسیدگی می‌شود. مراجع اختصاصی غیرقضایی برای رسیدگی به دعاوی مالی عبارت‌اند از:
۱. مرحلة اداری توسط مسئول ذی‌ربط ادارة مالیاتی
2. هیئت حل اختلاف بدوی مالیاتی و هیئت تجدیدنظر حل اختلاف مالیاتی
3. شورای عالی مالیاتی
4. هیئت موضوع مادة ۲۵۱ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم
نخستین مرحلة حل اختلاف مالیاتی از سوی مرجع اداری انجام می‌شود. چنانچه این اختلاف در این مرحله حل‌وفصل نشد، پرونده برای رسیدگی به هیئت‌های حل اختلاف مالیاتی بدوی ارسال می‌شود که می‌توان از آرای صادره از هیئت‌های حل اختلاف مالیاتی بدوی تجدیدنظرخواهی کرد که در این صورت به این درخواست در هیئت‌های حل اختلاف مالیاتی تجدیدنظر رسیدگی می‌شود.
معمولاً دعاوی مالیاتی در هیئت‌های حل اختلاف مالیاتی بدوی و تجدیدنظر پس از رسیدگی‌های لازم، ختم رسیدگی اعلام می‌شوند و رأی صادره قطعی و لازم‌الاجراست. گاهی ممکن است در جریان رسیدگی به پرونده، مقررات قانونی به‌درستی اجرا نشده باشد. در چنین مواردی، طرفین دعاوی مالیاتی اعم از مؤدی و ادارات امور مالیاتی می‌توانند دربارة رأی صادره فرجام‌خواهی کنند که به این درخواست در شورای عالی مالیاتی رسیدگی می‌شود. براساس مادة ۲۵۱ قانون مالیات‌های مستقیم، مهلت اعتراض به رأی قطعی هیئت حل اختلاف مالیاتی، یک ماه از تاریخ ابلاغ رأی قطعی است.
در دعاوی مالیاتی می‌توان به مالیات‌های قطعی که در مرجع دیگر قابل‌طرح نباشند، به ادعای غیرعادلانه‌بودن مالیات شکایت و تقاضای تجدید رسیدگی کرد و برای این منظور می‌توان به مدارک و دلایل کافی از طرف مؤدی استناد نمود. در این موارد، وزیر امور اقتصاد و دارایی می‌تواند پرونده را به هیئتی مرکب از سه نفر به انتخاب خود به‌منظور رسیدگی ارجاع دهد.

وکیل دعاوی مالیاتی

در دعاوی مالیاتی وکیل می‌تواند با رعایت مقررات مادة ۱۰۳ قانون مالیات‌های مستقیم و در حدود اختیاراتی که در وکالت‌نامه به وی اعطا شده است، از حقوق مؤدی در مراجع دادرسی مالیاتی دفاع کند. وکیل دعاوی مالیاتی می‌تواند وکالت مؤدی را در تمام مراحل دادرسی، اعم از هیئت‌های حل اختلاف بدوی، تجدیدنظر و شورای عالی مالیاتی، دیوان عدالت اداری و هیئت‌های موضوع مادة ۲۵۱ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم بر عهده بگیرد.
همچنین مکلف است براساس بند د مادة ۱۰۳ قانون مالیات‌های مستقیم معادل 5 درصد حق‌الوکاله تمبر باطل کند.
وکالت در دعاوی مالیاتی، مستلزم داشتن تجربة کافی و آگاهی و تسلط بر قوانین و مقررات مالیاتی است تا وکیل بتواند به بهترین نحو، از حقوق موکل در مراجع حل اختلاف دفاع کند. در بسیاری از مواقع، افراد به‌منظور آگاه‌نبودن از قوانین و مقررات و استفاده‌نکردن از وکیل مالیاتی، توانایی دفاع در پروندة مالیاتی را ندارد و همین امر سبب تضییع حقوق آنان می‌شود.
وکلا و مشاوران مالیاتی، مشاوران برنامه‌ریز برای صاحبان کسب‌وکارها هستند. درواقع مشاوران مالی و مالیاتی در برنامه‌ریزی و سازمان‌دهی برای مسائل مالی، پروژه‌های سرمایه‌گذاری و پس‌انداز به اشخاص حقیقی و حقوقی کمک می‌کنند و برای تصمیم‌گیری دربارة بودجة شرکت‌ها و حصول موفقیت در رسیدن به اهداف مالی، از صاحبان مشاغل پشتیبانی می‌کنند.
اگر افراد تخصصی در زمینة قوانین مالیاتی نداشته باشند، فهم این قوانین و برداشت درست از این بخش‌نامه‌ها بسیار دشوار خواهد بود. درصورت انجام خدمات مالیاتی مناسب و تنظیم دفاتر و صورت‌های مالی به درست‌ترین شکل ممکن می‌توان کسب‌وکارها را نجات داد و صاحبان کسب‌وکار را از پرداخت مالیات مضاعف معاف کرد.

انواع مالیات‌ها

مالیات بر املاک و مستغلات
مالیات بر اجاره و مستغلات
مالیات بر نقل‌وانتقال املاک
مالیات بر حق واگذاری محل
مالیات بر درآمد شرکت‌ها و اشخاص حقوقی
مالیات بر درآمد مشاغل
مالیات بر درآمد حقوق
مالیات بر درآمد اتفاقی
مالیات بر درآمد کشاورزی
مالیات بر درآمد ناشی از منابع مختلف مالی
مالیات بر ارث
مالیات بر ارزش‌افزوده

جریمه‌های مؤدیان مالیاتی

مؤدیان مالیاتی درصورت تخلف از تکالیف مقرر در قانون، علاوه‌بر پرداخت مالیات و جریمة تأخیر، مشمول جریمه‌های زیر خواهند بود:
* ثبت‌نام‌نکردن مؤدیان در مهلت مقرر: معادل ۷۵ درصد مالیات متعلق تا تاریخ ثبت‌نام یا شناسایی حسب مورد
* صادرنکردن صورت‌حساب: معادل یک برابر مالیات متعلق
* درج و تکمیل‌نکردن اطلاعات صورت‌حساب براساس نمونة اعلام‌شده: معادل 25 درصد مالیات متعلق
* درج نادرست قیمت در صورت‌حساب: معادل یک برابر مابه‌التفاوت مالیات متعلق
* تسلیم‌نکردن اظهارنامه از تاریخ ثبت‌نام یا شناسایی به بعد: حسب مورد، معادل ۵۰ درصد مالیات متعلق
* ارائه‌نکردن دفاتر یا اسناد و مدارک: حسب مورد معادل ۲۵ درصد مالیات متعلق
* درصورت تأخیر در پرداخت مالیات بر ارزش‌افزوده در موعد مقرر، جریمه به میزان ۲ درصد در ماه نسبت به مالیات پرداخت‌نشده و مدت تأخیر خواهد بود.
عدم آگاهی و شناخت کسب‌وکارها و شرکت‌ها از قوانین مالی و مالیاتی، موجب هدررفت منابع مالی سازمان‌ها می‌شود و خسارت‌های فراوانی به شرکت‌ها تحمیل می‌کند. با استفاده از خدمات مشاورة مالیاتی مؤسسة حقوقی و داوری بهنیایی، هیچ نگرانی و ابهامی دربارة عملکرد ممیزین مالیاتی و ادارة مالیات وجود نخواهد داشت.
چنانچه صاحبان کسب‌وکارها از وکلا، مشاوران مالیاتی و خدمات مالیاتی استفاده نکنند، ممکن است پس از ارسال اظهارنامه‌ها و انعقاد صورت‌های مالی، ممیزین ادارة مالیات، مبلغی بیش از اظهارنامه را برای مؤدیان منظور کنند؛ بنابراین شرکت ناچار خواهد شد برای انجام درست مراحل دادرسی مالیاتی از وکلای حرفه‌ای و متخصص و مشاوران مالیاتی کارآزموده استفاده کند تا بتواند درصد موفقیت خود را در هیئت‌های حل اختلاف بالا ببرد؛ پس توصیة ما به شما این است که پیش از بروز چنین مشکلاتی، از وکلا و کارشناسان این امر مشاوره بگیرید.
مؤسسة حقوقی و داوری بهنیایی در کمیسیون دعاوی مالیاتی، از کارشناسان و وکلای مالیاتی متخصص بهره‌مند است که همگی تجربه و سابقة کافی در این زمینه دارند و با ارائه مشاوره حقوقی تخصصی و ارائه راهکارهای هوشمندانه، رضایت موکلان خود را جلب کرده است. همچنین با توجه به اینکه وکالت دعاوی مالیاتی، امری کاملاً تخصصی است و تعداد اندکی از وکلا در این حوزه فعالیت می‌کنند، مؤسسة حقوقی و داوری بهنیایی آمادة ارائه خدمات حقوقی در حوزه دعاوی مالیاتی است.
چنانچه در حوزه دعاوی مالیاتی، به وکیل یا مشاوره حقوقی نیاز دارید، لطفاً برای تعیین وقت پذیرش حضوری یا مشاورة حقوقی تلفنی بین ساعات 10 تا 18 با تلفن‌های روابط عمومی مؤسسه تماس بگیرید یا از طریق واتس‌اپ با شمارة 09199005007 هماهنگی کنید.

ارائه مشاورة حقوقی و وکالت دعاوی در امور

* مالیات بر درآمد شرکت‌ها
* اجاره، املاک، کشاورزی، مستغلات و سرقفلی
* تهیه و تنظیم اظهارنامة مالیاتی
* اعتراض به برگة تشخیص مالیات
* تهیه و تنظیم و تسلیم لوایح اعتراضیه و دفاعیات مالیات
* حضور در هیئت‌های حل اختلاف مالیاتی
شکایت از تصمیم‌گیری‌های قطعی
* هیئت‌های بدوی و تجدیدنظر حل اختلاف مالیاتی
* شورای عالی مالیاتی
* هیئت سه‌نفرة برگزیدة وزیر امور اقتصادی و دارایی موضوع مادة 251 مکرر قانون مالیات‌های مستقیم در دیوان عدالت اداری
رسیدگی به دعاوی مختلف مالیاتی از جمله:
* اعتراض به مالیات بر ارث
* اعتراض به مالیات بر ارزش‌افزوده
* اعتراض به اجرائیة مالیاتی
* مالیات بر اجاره و مستغلات
* مالیات بر نقل‌وانتقال املاک
* مالیات بر حق واگذاری محل
* اعتراض به مالیات بر درآمد شرکت‌ها و اشخاص حقوقی
* اعتراض به مالیات بر درآمد مشاغل
* اعتراض به مالیات بر درآمد حقوق
* اعتراض به مالیات بر درآمد اتفاقی
* اعتراض به مالیات بر درآمد کشاورزی
* اعتراض به مالیات بر درآمد ناشی از منابع مختلف مالی
* تهیه و ارائه فهرست مالیات حقوق کارکنان
* تهیه و ارسال اظهارنامه‌های مالیاتی
* تهیه و ارسال صورت معاملات فصلی
* استرداد اضافه‌پرداختی به مؤدی
* تقاضای تقسیط مالیات برای مؤدی

برخی از خدمات مالیاتی ‌ارائه‌شده در کمیسیون حقوق مالیاتی مؤسسة حقوقی و داوری بهنیایی

* تنظیم لایحة مالیاتی دفاعی با تکیه بر آخرین قوانین و مقررات و آیین‌نامه‌های مالیاتی
* ثبت دفاتر قانونی و حضور در مراحل رسیدگی مالیاتی
* برنامه‌ریزی به‌منظور ساماندهی مالیات شرکت‌ها و مؤسسات و مشاغل و ارائه مشاورة مالیاتی براساس فعالیت‌های تجاری
* تهیه و نگارش دفاتر قانونی (روزنامه و کل) براساس آیین‌نامة اجرای مادة ۹۵ قانون مالیات‌های مستقیم
* تهیه، تنظیم و ارسال اظهارنامة مالیات بر درآمد شرکت‌ها و مؤسسات (اظهارنامة مادة 110)
* تهیه، تنظیم و ارسال اظهارنامة مالیات بر درآمد اشخاص حقیقی (مشاغل) (اظهارنامة مادة 100)
* تهیه، تنظیم و ارسال اظهارنامة مالیات بر ارزش‌افزوده و اجرای عملیات حسابداری و رسیدگی مالیاتی
* تهیه و تنظیم اظهارنامة املاک (مالیات بر درآمد اجاره)
* تهیه و تنظیم اظهارنامة انحلال شرکت‌ها و مؤسسات (اظهارنامه ماده 116)
* محاسبات مالیات حقوق کارکنان و تهیه و تنظیم فهرست مالیات بر حقوق و ارسال به سامانة امور مالیاتی کشور
* تهیه و ارسال صورت معاملات فصلی موضوع مادة 169 قانون مالیات‌های مستقیم به‌صورت آنلاین و آفلاین
* ارائه خدمات مالیاتی دربارة اجرای تکالیف مالیاتی (مالیات اجاره، مالیات اشخاص خارجی و نقل‌و‌انتقال)
* ارائه خدمات مالیاتی پیگیری و استرداد اضافه پرداختی به ادارة امور مالیاتی ارزش‌افزوده
* خدمات مالیاتی در زمینة آماده‌سازی مدارک برای رسیدگی مالیاتی عملکرد و ارزش‌افزوده
* حضور در مراحل رسیدگی مالیاتی به اظهارنامه‌های مالیاتی تا دریافت برگ تشخیص مالیاتی
* انجام خدمات مالیاتی و تشکیل پروندة مالیاتی و دریافت کد اقتصادی برای شرکت‌های تازه‌تأسیس
* خدمات مالیاتی دربارة پیگیری و اخذ گواهی مادة 186 و 187 قانون مالیات‌های مستقیم
* خدمات مالیاتی برای شرکت‌های تولیدی، بازرگانی، خدماتی و پیمانکاری
* انجام خدمات مالیاتی برای شرکت‌های خارجی مستقر در ایران و شرکت‌های واردات و صادرات
* خدمات حسابداری مالیاتی دربارة ارزش‌افزوده، حقوق و سایر موارد
* خدمات مالیاتی نظارت بر کادر حسابداری مالیاتی شرکت‌ها و مؤسسات و مشاغل
* قبول پرونده‌های بدهی مالیاتی و تعیین تکلیف آن‌ها
* ارائه مشاورة تخصصی و وکالت دعاوی در حوزه مالیات بر ارزش‌افزوده
* مشاورة حقوقی پیرامون بخشودگی‌ها، پاداش‌ها، جرائم مالیاتی و عوارض گوناگون

امتیاز دهید