کمیسیون حقوق پیمانکاری و ساخت (حقوق مهندسی)

مؤسسة حقوقی و داوری بهنیایی

سازمان‌های دولتی و نهادهای عمومی، در واگذاری پروژه‌های عمرانی و غیرعمرانی خود به پیمانکاران، از شکل خاصی از قرارداد استفاده می‌کنند که به شرایط عمومی پیمان معروف است. قراردادهای پیمانکاری ویژگی‌های خاصی دارند که به‌دلیل همین ویژگی‌ها، با دیگر قراردادها قابل‌مقایسه نیستند؛ به‌طوری‌که می‌توان گفت شرایط عمومی پیمان حلقه‌ای از یک زنجیر است و حلقه‌های دیگر آن عبارت‌اند از قوانین، آیین‌نامه‌ها، بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های مرتبط.
همچنین ویژگی‌های خاص قراردادهای پیمانکاری موجب شده است تا حل‌وفصل اختلافات و دعاوی ناشی از آن، سازوکارها و حتی مراجع قضایی تخصصی را ایجاب کند. اجرای درست و دقیق نقشه‌ها و فرضیه‌های مهندسی، مرهون قراردادی بی‌عیب و نقص است که تمام مسائل حقوقی در آن رعایت شده باشد همة نیازمندی‌های اجرایی یک پروژه، با توجه به نوع و ماهیت پروژه در آن قرارداد پیش‌بینی شده باشد؛ از این‌رو تنظیم قرارداد پیمانکاری صحیح و بی‌عیب و نقص، امری مهم است که از مشکلات احتمالی در فرایند پروژه پیشگیری می‌کند.
با توجه به فعالیت گستردة مؤسسة حقوقی و داوری بهنیایی در حوزه‌ قراردادهای پیمانکاری و ملموس‌بودن مشکلات و موانع فراوان در مسیر اجرایی این پروژه‌ها، نتیجه می‌گیریم که بخش عمدة مشکلات این حوزه، ناشی از آگاهی‌نداشتن و بی‌اطلاعی مسئولان و عوامل تصمیم‌گیرنده از دانش مدیریت حقوقی پروژه و مسائل حقوقی قراردادهاست؛ به همین منظور مؤسسة حقوقی و داوری بهنیایی، تمام تجربیاتی را که در جریان مدیریت و ارائة خدمات حقوقی متعدد کسب کرده است، به‌منظور پاسخ‌گویی به چالش‌های حال و آینده پروژه‌های عمرانی و صنعتی در حوزه‌ داخلی و بین‌المللی به کار گرفته است. مؤسسة حقوقی و داوری بهنیایی با نگاهی مدیریتی و مبتنی بر سیستم کارگروهی و نظام تخصصی، در کنار توان علمی و عملی و پشتوانة تجارب حقوق‌دانان، وکلای متبحر و کارشناسان مجرب وکارآزمودة داخلی، منطقه‌ای و بین‌المللی از پیشگامان حیطة ارائة خدمات حقوقی تخصصی در حوزه‌های مختلف از جمله راه، ساختمان، صنعت، معدن، تجارت و فناوری به شمار می‌آید.
از آنجا که مقولة حقوق مهندسی در حوزه‌ پروژه‌های عمرانی و صنعتی، اختلاطی از مباحث تخصصی حقوق مدرن و مهندسی پیشرفته به شمار می‌رود، مؤسسة حقوقی و داوری بهنیایی به‌منزلة مؤسسه‌ای متخصص در ارائة خدمات حقوق پیمانکاری و مهندسی، از تجربه و ظرفیت‌های متخصصان حقوقی و کارشناسان داخلی و خارجی بهره‌مند شده است. از سوی دیگر، با توجه به ارتباط تنگاتنگ قرارداد با مسائل مالی و پرداخت‌های پروژه، بدیهی است مفاد پیمان در رفع مشکلات احتمالی و ادعاهای مالی طرفین قرارداد به یکدیگر و همچنین در تعریف و تبیین نحوة تعامل و ارتباط طرفین قرارداد با هم بسیار مؤثر است.
درواقع پیشرفت روزافزون صنعت ساختمان و اختلافات و دعاوی فراوانی که طی اجرای قرارداد پیمانکاری ساختمان به وجود می‌آید، سبب شده است تا متصدیان پروژه‌های پیمانکاری ساختمان، اعم از کارفرما، پیمانکار، مشاور و غیره دقت و توجه بیشتری به چگونگی انعقاد قرارداد پیمانکاری ساختمان داشته باشند؛ زیرا درصورت بی‌توجهی به مسائل حقوقی قراردادهای پیمانکاری، مشکلات متعددی از جمله وقفه در اجرای پروژه‌ها و ورود زیان‌های ناخواستة فراوان به طرفین ایجاد می‌شود.
مشورت با حقوق‌دانان، مشاوران و وکلای مجرب و متخصص در زمینة امور قراردادهای پیمانکاری، مهندسی و عمرانی و همچنین طرح هرگونه ادعا و اعتراض از سوی وکیل پیمانکاری و دفاع در برابر ادعاهای احتمالی کارفرما در زمان مناسب و پاسخ‌گویی به آن، نقش بسزایی در پیشبرد اهداف اقتصادی و حتی آیندة فعالیت شرکت‌ها دارد. مؤسسة حقوقی و داوری بهنیایی با بهره‌گیری از حقوق‌دانان و وکلای مجرب و متخصص در قراردادهای پیمانکاری و مهندسی در حوزه‌های تخصصی مربوط به مهندسی، آمادة ارائة خدمات حقوقی به فعالان صنعتی، عمرانی و پیمانکاری است.
ارائة مشاوره‌های لازم به پیمانکاران، کارفرمایان و متصدیان فعالیت‌های عمرانی و پیمانکاری سبب می‌شود تا این افراد، اطلاعات جامعی را دریافت کنند و در اسناد مناقصه، قراردادها و سایر اسناد و مکاتبات، روش‌ها و اصول کاهش وقایع مشکل‌ساز در طول اجرای پروژه را پیش‌بینی کرده و با کمترین خطر ممکن مواجه شوند. در ادامه، برخی از خدمات ارائه‌شده در کمیسیون حقوق پیمانکاری و ساخت مؤسسة حقوقی و داوری بهنیایی بیان شده است:

«به‌منظور دریافت مشاوره حقوقی و وقت مشاوره حضوری، با ما تماس بگیرید و درخواست تعیین وقت خود را به کارشناسان ما ارائه دهید».​​​​​​​

ارائة مشاوره و وکالت تخصصی در زمینه‌های گوناگون، از جمله:

* مطالبات ناشی از صورت‌وضعیت موقت
* مطالبات ناشی از صورت‌وضعیت قطعی یا دائم
* مطالبات ناشی از وضعیت تعدیل
* مطالبات ناشی از صورت کارهای اضافی انجام‌شده
* مطالبات ناشی از سود پیمانکار
* دعوای الزام کارفرما به آزادسازی ضمانت‌نامة بانکی یا هر نوع تضمین
* طرح دعوای الزام کارفرما به استرداد وجوه سپردة حسن انجام کار
* دعوای الزام کارفرما به استرداد ماشین‌آلات، ادوات و مصالح پای‌کار
* دعوای الزام کارفرما به تحویل موقت و قطعی موضوع پیمان
* دعوای اعلام بطلان پیمان
* دعوای الزام کارفرما به پرداخت مالیات تکلیفی و ارزش‌افزوده و حق بیمه و جرائم ناشی از آن
* دعوای الزام کارفرما به پرداخت مابه‌التفاوت مطالبات ناشی از افزایش ارز و حامل‌های انرژی
* دعوای الزام کارفرما به پرداخت خسارت ناشی از انجام‌ندادن تعهدات از سوی کارفرما
* دعوای مطالبه خسارت ناشی از انجام‌ندادن تعهدات از سوی کارفرما
* دعوای مطالبه خسارت ناشی از تأخیر در انجام تعهدات از سوی کارفرما
* دعوای الزام کارفرما به پرداخت خسارت تأخیر در تأدیة ناشی از مطالبات پیمانکار از تاریخ مطالبه تا وصول آن در زمان اجرای حکم
* دعوای الزام کارفرما به انجام تعهدات
* دعوای الزام کارفرما به تسویه‌حساب
* دعوای اعتراض به ضبط و تملک ماشین‌آلات
* دعوای الزام کارفرما به تحویل موضوع پروژه
* دعاوی ناشی از واگذاری پیمان به غیر
* تقاضای صدور دستور موقت مبنی بر جلوگیری از ضبط و وصول ضمانت‌نامة بانکی
* دعاوی قراردادهای پیمانکاری
* دعاوی پیمانکار علیه کارفرما
* معرفی ضمانت‌نامه‌های بانکی در قراردادهای پیمانکاری
* دعاوی مناقصات
* تعدیل نرخ پیمان در قراردادهای پیمانکاری
* بیمة تأمین اجتماعی قراردادهای پیمانکاری
* دعوای الزام کارفرما به ابلاغ خاتمة پیمان حسب مادة 48 شرایط عمومی پیمان
* دعوای الزام کارفرما به آزادسازی ضمانت‌نامة بانکی یا هر نوع تضمین
* دعوای الزام کارفرما به استرداد وجوه سپردة حسن انجام کار
* دعوای الزام کارفرما به استرداد ماشین‌آلات، ادوات و مصالح پای‌کار
* دعوای الزام کارفرما به تحویل موقت و قطعی موضوع پیمان
* تقاضای صدور دستور موقت مبنی بر جلوگیری از ضبط و وصول ضمانت‌نامة بانکی
* دعاوی کارفرما علیه پیمانکار
* مطالعه و بررسی قوانین و مقررات حقوقی داخلی طرف قرارداد از سوی وکلا و مشاوران محلی
* مطالعة قوانین و رویه‌های تجاری بین‌المللی حاکم بر رابطة حقوقی
* انتخاب بهترین نوع رابطة قراردادی
* تهیه و ارائة نسخة اولیة قرارداد
* تهیة چک‌لیست قراردادی
* تحلیل ریسک‌های قرارداد
* ارائة راهکارهایی برای مدیریت خطر
* مدیریت تغییرات و اصلاحات
* مدیریت ادعاها
* تهیه و تنظیم انواع قراردادهای داخلی و بین‌المللی
* تهیه و تنظیم انواع الحاقیه‌ها و صورت‌جلسات قراردادی
* تهیه و تنظیم انواع مکاتبات قراردادی
* استخراج محورهای اصلی قراردادی پروژه براساس مطالعات امکان‌سنجی
* دعوای الزام کارفرما به پرداخت مطالباتی که عبارت‌اند از:
مطالبات ناشی از صورت‌وضعیت موقت
مطالبات ناشی از صورت‌وضعیت قطعی یا دائم
مطالبات ناشی از وضعیت تعدیل
مطالبات ناشی از صورت کارهای اضافی انجام‌شده
مطالبات ناشی از تغییر مقادیر و سفارش‌ها
مطالبات ناشی از هزینه‌های دوران توقف کار
مطالبات ناشی از هزینه‌های بالاسری
مطالبات ناشی از حقوق و دستمزد نیروی انسانی
مطالبات ناشی از تمدید ضمانت‌نامه‌های بانکی
مطالبات ناشی از کرایة حمل بار، خاک‌برداری، سنگ و…
* دعوای اعلام بطلان فسخ پیمان
* دعوای الزام کارفرما به انجام تعهدات
* دعوای الزام کارفرما به تسویه‌حساب
* دعوای اعتراض به ضبط و تملک ماشین‌آلات
* دعوای الزام کارفرما به تحویل موضوع پروژه
* مشاوره حقوقی و فنی- مهندسی با رویکرد پیشگیری از بروز اختلاف و ارائة راهکار و مدیریت ادعا (Claim Management) در پرونده‌ها و پروژه‌های عمرانی و غیرعمرانی و دولتی و غیردولتی
* بررسی گردش کار و مکاتبات میان کارفرما، مشاور، پیمانکار و سایر عوامل اجرایی
* یکسان‌سازی و مستندسازی پیمان‌ها، پروژه‌ها و قراردادها
* شرکت در جلسات حل اختلاف کارفرمایان و پیمانکاران
* طرح ادعا و پاسخ‌گویی به پرسش‌های مربوط به حفظ حقوق متقاضیان و موکلان
* قبول وکالت و دفاع در پرونده‌های پیچیدة حوزه ساخت‌وساز پیمان‌های عمرانی و غیرعمرانی و دعاوی مرتبط با نشریة 4311 و طرح ادعا
* قبول داوری و وکالت در داوری‌های این قبیل پرونده‌ها، اعم از شورای عالی فنی، داوری‌های موردی و سازمانی

امتیاز دهید