مفهوم قرارداد بازرگانی و نحوه تنظیم آن

قرارداد یکی از مهم ترین موارد اصول تجارت می باشد. در واقع آینده کار یک تجارت را قراردادهای تجاری کتبی تعیین می نمایند.

در گذشته سند مکتوبی به ندرت نگاشته میشد و در بازار سنتی حرف مردم را به عنوان سند قبول قبول داشته و اعمال خود را براساس آن انجام می دادند این مسئله زمینه ساز بسیاری از مشکلات بوده و اختلافات فراوانی را سبب می گردد . امروزه  قراردادهای مکتوبب حلال بسیاری از مسائل می باشند .

طرفین معاملات بازرگانی با تنظیم قراردادها تثبیت و تضین حقوقی توافقات شفاهی خود را سبب می گردند البته مکان تضییع حقوق یکی از طرفین به واسطه زیرکی طرف دیگر و یا سهل انگاری هنگام تنظیم قرارداد و درج شرطی مغایر با توافقات شفاهی در متن قرارداد وجود دارد ، لذا افراد ملزم به اعمال وسواس و دقت بسیار نسبت به کلمه کلمه عبارت مندرج در قرارداد به هنگام تنظیم آن می باشند .این قاعده در رابطه با قراردادهای شرکت های بزرگ نیز صدق می کند زیرا قراردادهای این شرکت ها به صورت استاندارد و با قید و شرط های خاصی منعقد گردیده است که قادر به تحت تاثیر قراردادن حقوق طرف مقابل به میزان قابل توجه می باشد .

قرارداد بازرگانی

انواع قراردادهای بازرگانی :

 • فعالیت های مربوط به حراجی
 • خرید اموال منقول به قصد اجاره یا فروش آن ها
 • قراردادهای مبتنی بر برگزاری نماشیگاه های عمومی
 • اقدامات بانکی و صرافی
 • مشارکت در حمل و نقل از طریق خاک ، آب ، هوا
 • اقدامات و فعالیت هایی ازجمله دلالی و کمیسیون کاری
 • فعالیت در قالب ارائه خدمات
 • تاسیس انواع کارخانه
 • معاملات برواتی
 • معاملات مربوط به خربد و فروش کشتی در حوضه کشتی سازی و کشتی رانی
 • اقدامات تحت عنوان بیمه بحری و یا غیر بحری

کاربرد قراردادهای بازرگانی و بین المللی

معاملاتی که تحت عنوان قرارداد های تجاری صورت می گیرند ، پایه و اساسی از تجارت بین الملل را شکل می دهند . در واقع اهداف و تعهدات طرفین معامله و شرایط آن ها در قرارداد درج شده و بدین ترتیب فعالیت و معاملات تجاری در قالب یک قراداد بین الملل تفسیر می گردد طرفین قرادادهای تجاری بین المللی تابعیت کشورهای نختلف را دارند بنابر این قرارداد منعقد شده تابع قوانین بین المللی قراردادها خواهد بود مگر در صورت توافق طرفین به تبعیت از قوانین یکی از کشورها .

مشاوره رایگان قرارداد

اصول قراردادهای بازرگانی و تجاری بین لمللی

اهمیت قراردادها موضوعیست که در همه جای دنیا کاملا محرز و اثبات گردیده است . در روابط مهم و پیچیده تجاری و اقتصادی ، تنظیم قراردادهای حقوقی بر اساس اصول قراردادهای تجاری بین المللی تضمین کننده امور متعددی بوده که باعث پیچیدگی آن نیز شده است . به همین دلیل بهتر است که ابتدا با اصول و فنون مذاکره در قراردادهای بین المللی آشنا و از آن اگاه باشید .

به طور کلی قراردادها معمولا به شکل کتبی تنظیم می شوند هر قراردادی از جمله قرارداد داخلی و بین المللی شکل و غالب خاص خود را دارد که مستلزم رعایت نکات حقوقی مهم می باشد تا با مشکلات حاصل از آن دچار نشد .

عنوان قرارداد

در قرارداد تجاری باید نامی که طرفین بر آن توافق و تراضی دارند را انتخاب نمود.

طرفین قرارداد

قطع به یقین یک قرارداد حقوقی دارای حداقل دو طرف می باشد که این طرفین ممکن است شخصی حقیقی یا حقوقی باشند .

موضوع قرارداد

موضوع قرارداد تعهدات ، انجام کار و اموری است که قراراداد بر مبنای آن تنظیم خواهد شد . بر اساس شرایط صحت قراردادها ، موضوع قراردادها نباید خلاف مقررات و قوانین جاری کشور و یا قوانین بین الملل بوده و باید دارای منفعت عقلایی باشد .

تعهدات

در تنظیم قرارداد تجاری تعهدات و مسئولیت های طرفین باید به وضوح مکتوب گردند .

مدت زمان قرارداد

در قرارداد می بایست زمانی برای انجام تعهدات و مفاد آن مشخص شود

تضمین قرارداد

هنگام تنظیم قرارداد ، به خصوص در صورتی که موضوع آن قرارداد انجام عمل یا کارو یا ساختن چیزی باشد . این تردید پیش می آید که اگر طرف قرارداد به تعهد خویش عمل ننماید جبران خسارت به چه صورت خواهد بود و یا رد صورت انجام کار و وجود نقص چگونه باید خسارت را مطالبه نماییم ؛ در این مواقع تعیین تضمین در قرارداد می تواند تا حدودی راهگشا باشد .

نظرات برخی از مشتریان ما

امتیاز دهید