معرفی قرارداد بین المللی 

قرارداد بین المللی ، قراردادی استکه میان یک کشور با کشورهای دیگر یا میان تجار و شرکتهای تجاری یک کشور با کشور دیگر در وارد مختلف بازرگانی از جمله داد و ستد کالاها و خدمات و نقل  انتقالات پولی منعقد می شود .

نحوه تنظیم قرارداد بین المللی

شکل و نحوه تنظیم قرارداد بین المللی به طور کلی به خواسته هاو اهداف طرفین و نوع مدیریت حقوقی مورد نظرآنها برای حفظ ارزش ها و کنترل ریسک بستگی دارد .

نظام پرداخت مدنظر طرفین نیز بر نحوه ی تنظیم قرارداد موثر است .

اکثر قراردادهای بین المللی به صورت کتبی منعقد می شوند هرند قرارداد شفاهی نیز می تواند وجود داشته باشد و

شکل قرارداد بین المللی بستهبه نوع آن متفاوت است اما به طور کلی قراردادهای بین المللی حاوی ارکان اساسیاست از جمله مشخصات طرفین ، موضوع قرارداد ، رویه اقتصادی قرارداد ، از جمله بهای کالا یا خدمت ، مدت قرارداد ، نحوه ی اجری تعهدا ناشی از قراراداد ،موارد عدم مسئولیت قانون حاکم بر قرارداد و تاریخ تنظیم آن می باشند .

قرارداد بین المللی

انواع قراردادهای بین المللی

قراردادهای بین المللی انواع بسیاری دارند در یک تقسیم بندیکلی می توان آنها را در سه دسته یه عام تقسیم بندی کرد :

الف ) قرارداد بین المللی فروش : اعم از کالا ، فناوری ، برند یا نام تجاری .

ب ) قراردادهای بین المللی خدمات

ج ) قراردادهای بین المللی که ترکیبی از فروش ، خدمات هستند؛ مانند قراردادهای صنعتی و ساخت .

مشاوره رایگان قرارداد

بعد از تعیین دسته های کلی میتوانبه انواع مهمی از قراردادهای بین المللی اشاره نمود :

قراردادهای بین المللی متقابل

این قرارداد در دسته یه قراردادهای خرید خدمات است که بیشتر در حوضه ی نفت و گاز استاده می شود . در این نوع از قراردادها بازپرداخت اصلی و همچنین سود از محل محصول و نتیجه ی قرارداد گرداخت می شود .

قرارداد احداث ، بهره برداری ، انتقال

این قرارداد بیشتر در مورد تاسیسات زیربنایی مورد استفاده قرار می گیرد و بیشتر روشی برای تامین مالی پروژه اقدان می کتد و عوارض ناشی از آن را به منظور باز گرداندن سرمایه به سرمایه گذار جمع آوری می کند .

قراردادهای تامین مالی

قراردادی است که ما بین ارائه کننده تسهیلات و استفاده کننده از آن منعقد می شود و از منابع بین المللی تامینمی گردد .

قرارداد فرانشیز

در این نوع قرارداد ، یک طرف که صاحب تجارت است و یا به عبارتی صاحببرند یا یک سیستم اقتصادی است به طرف دیگر اجازه می دهد تا از برند و الگوی علیات او استفاده کند و در مقابل سالانه درصدی از وی دریافت می کند .

قرارداد لیسانس

این قرارداد یکی از شیوه های انتقال فناوری یا دانش فنی است که طبق آن دارنده دانش فنی درقبال اخذ حق امتیاز به طرف دیگر اجازه می دهد تا در مدت و قلمرو معینی تمام یا بخشی از فناوری موضوع قرارداد را ورد بهره برداری قراردهد .

قراردادهای جوینت ونچر

این قراردادها در اصل شکلی از تنظیم قرارداد های بین المللی هستند که خود می تواند در انواع مختلف منعقد شوند در واقع قراردادهای جوینت ونچر نه یک نوع قراردادد بین المللی بلکه یک روش انعقاد ااست . در قراردادهای جوینت ونچر طرفین اقدان نقد و غیر نقد خود را تحت مدیریت مشترک و مطابق توافق بهکار می گیرند و در سود و زیان ناشی از آن شریک هستند .

این قرارداد می تواند در اقسام زیر منعقد شود :

الف ) قرارداد جوینت ونچر متمرکز : همکاری طرفین برای ایجاد واحد اقتصادی بزرگتر

ب ) قرارداد جوینت ونچر مکمل : در این قرارداد جوینت ونچر طرفین به تلفیق مهارت ها و فناوری ها و دانش فنی خود با یکدیگر برای تنوع سازی در محصولات خود می پردازند.

ج ) قرارداد جوینت ونچر تامینی : برای تامین منابع مالی و کاهش و تعدیل هزینه ها با هم به مشارکت می پردازند .

د ) قرارداد جوینت ونچر تحقیق و توسعه

ه ) قرارداد جوینت ونچر فروش : برای فروش و توزیع محصولات تولیدی طرفین در بازارهای سایر کشورها .

و ) قرارداد جوینت ونچر یکپارچه : در این قرارداد مشارکتی تمام جنبه های یک تجارت از جمله سرمایه گذاری ، ساخت ، توزیع ، بازاریابی ، بازاریابی و فروش مورد معامله قرار می گیرد .

قرارداد های نمایندگی بین المللی

در این قرارداد صادر کننده و یا تولید کتده یه محصول یا خدمت از طرف قراردادی می خواهد که از جانب او به انعقاد معامله با مشتریان بپردازد . در قرارداد نمایندگی بر خلاف فرانشیز نماینده ملزم به رعایت ضوابط شکلی اعطا کننده یه نمایندگی نیست به طور کامل نیست .

اجرای قرارداد بین الملی

قرارداد بینالمللی باید طبق قانون حاکم بر آن که با اراده یه طرفین قرارداد انتخاب شده است اجراشود .

با توجه به اصل حاکمیت اراده اجرای قراردادهای بین المللی بر عهده خود طرفین و محدود به اراده آنهاست و اگر در اجرای عقد مشکلی به وجود بیاید ، حل این مشکل نیز به اراده طرفین بستگی دارد با این حال قراردادهای بین المللی ای که اجرای مفاد آن خلاف نظم عمومی دولت های متعاهدین باشدقابل اجرا نیست .

مشکلات اجرای قرارداد بین المللی

علاوه بر قواعد آمره یه دولت ها از مشکلاتی که ممکن است برای اجرای قراردادهای بین المللی به وجود بیاید می توانبه موارد زیر اشاره کرد :

 • مشکلات ناشی از حل تعارض قوانین ببرای انتخاب قانون حاکم بر مفاد اجرایی قرارداد
 • مشکلات ناشی از حل اختلاف
 • مشکلات ناشی از نتاوت مفاهیم حقوقی
 • مشکلات ناشی از فقدان اطلاعات

در بسیاری از قراردادهای بین المللی خصوصا در کشور های در حال توسعه طرفین و افراد فاقد تخصص تنظیم می گردد که اینامر  همچنین مسائل بین المللی و وضعیت سیاسی کشورهای مختلف ، مشکلات بسیاری برای اجرای قراردادهای بین المللی به وجود می آورد ،از همین رو لازم است که حتی المقدور راردادهای بین المللی طبق قراردادهای نمونه و توسط حقوقدانان و تخصصان تنظیم گردد .

روش های پرداخت در قرارداد بین المللی

تعیین شیوه پرداخت در قراردادهای تجاری بین المللی از مباحث مهم در تنظیم قرارداد می باشد که به طرق ذیل صورت می گیرد :

پرداخت نقدی یا پیش پرداخت مبلغ قرارداد :

در این روش فروشنده پیش از اجرای تعهدات یا تحویل کالا وجه آن را دریافت می کند .

این روش برای صادر کننده امن و بی خطر است اما بالاترین ریسک را برای فرد خریدار یا وارد کننده در پی دارد چرا که وارد کننده نمی تواند از تسلیم شدن همان نوع و مقدارکالایی که برای آن قرارداد بسته است مطمئن باشد و احتمال تقلب و نیرنگ صادر کننده وجود دارید از طرفی در صورت ورشکسته شدن صادرکننده معلوم نیست که کالا به دست خریدار برسد یا خیر.

روش حساب باز :

در این روش فروشنده با اعتماد و به اعتبار وارد کننده کالا را خست برای او ارسال می دارد و وارد کننده بعد از دریافت کالا  معمولا فروش آن اقدام به ارسال وجه آن می نماید .

روش اعتبار سندی :

در این روش صادر کننده وجه کالا ، تناپس از ارائه اسناد حمل بهبانکی در کشور خودش کالا را دریافت خواهد نمود و بدین وسیله ریسک عدم پرداخت از سمت خریدار از بین می رود. این روش بیشتر به نفع فروشنده بوده  منافع را درنظر دارد به دلیل اینکه او تنها با ارائه اسناد مطابق با شرایط اعتبار به بانک می تواند وجه آن را دریافت نماید . در این حالت خریدار هیچ کنترلی بر کالا ندارد و حتی ممکن است در بیشتر موارد در حالی که هنوز کالا به کشور خریدار نرسیده فروشنده وجه آن را با ارائه اسناد مطابق با شرایط اعتبار از بانک دریافت دارد . بنابراین خریدار بیشترین ریسک را متقبل می شود به دریافت کالا اطمینان خاطر بیشتری پیدا کند.

روش وصول اسنادی :

وصول اسنادی روشی قدیمی است کهاز طریق آن بانک طبق درخواست یا دستور صادرکننده با ارائه یک یا چند برات  استاد حمل مربوط به وارد کننده مبلغ قرارداد را از وارد کننده وصول می نمیاید .

شرط قراردادی در قرارداد بین المللی

شروط قراردادهای بین المللی می توانند مربوط به نحوه اجرای تعهدات ناشی از قرارداد ، نحوه پرداخت ها ، نحوه تحویل موضوع موضوع قرارداد ، نحوه ی حل فصل اختلافات و…. باشد از جمله این شروط  می توان به موارد ذیل اشاره کرد :

 • شرط داوری در قرارداد بین المللی

داوری یکی از مهم ترین روش های حل و فصل اختلافات قررادادهای بین المللی است که به علت آسان تر ، ارزان تر ، و سریع تر، بودن مورد استفاده قرار میگیرد . ارجاع به داوری می تواند به صورت شرط ارجاع اختلافات به داوری در ضمن قرارداد اصلی مطرح شود و یا به صورت قرارداد جداگانه که قرارداد داوری نام دارد تنظیم گردد .

شرط محرمانگی در قرارداد بن المللی

شرط محرمانگی در قراردادهای بین المللی ، حاکم بر گونگی افشائ اطلاعات به وسیله ی طرفین است . چرا که امروزه اطلاعات تجاری به علت اهمیتی که دارند خود به عنوان موضوع قرارداد قرار می گیرند ، از همین رو حفظ آنها از اهمیت بالایی برخوردار است . محرمانگی گاه به صورت شرطدر ضم قرارداد بین المللی می آید و گاه به صرت قرارداد مستقل منعقد می گردد .

خسارت قراردادی ( وجه التزام ) در قرارداد بین المللی

شرط وجه التزام در قراردادهای بین المللی به منظور جلوگیری از هرگونه اختلاف در میزان و تسریع در جبران خسارت در پاره ای از قراردادهای بین الملی تجاری گنجانده می شد . وجه التزام در قراردادهای تجاری بین المللی معمولا برای دو منظور پیش بینی می شود :

الف ) جرن خسارت ناشی از عدم انجام تعهد پولی و یا غیر پولی ؛ که رد این صورت وجه التزام به شکل مبلغ معین با درصدی از بهای موضوع معامله قید می شود .

ب ) وجه التزام جبران خسارتناشی از عدم تطبیق عمل متعهد با قرارداد یا وجود عیب و نقص ؛ در این صورت وجه التزام به صورت درصدی از بهای قرارداد معین می شود و میزان آن بر حسب نوع و اهمیت نقص متفاوت خواهد بود .ذ

بیمه قرارداد بین المللی

بیمه قراردادهای بین المللی یک ابزار مدیریت ریسک می باشد .

تسهیلات بیمه ای می تواند از سوی شرکت های خصوصی بیمه و یا از سوی دولت ارائه شوند .

بیمه قرارادادهای بین المللی می تواند بای هر قسمت از قرارداد تعیین شود ، از جمله خود کالا یا خدمات ارائه ده ، صادرات کالا ، کالا، حمل کالا ، ( بیمه یه حمل هوایی ، دریایی ، زمینی ، ریلی ) خسارت ناشی از عدم انجام تعهدات، بیمه وسیله یه حمل و…….

موضوع عقد بیمه خطر یا ریسک تحقق حادثه یه خسارت بار است . این خطر باید احتمالی باشد . ریسک های صد در صدی قابل بیمه کردن نیستند .

فرم نمونه قرارداد بین المللی

به طور کلی فرم های قراردادی را می توان به دو دسته فروش و خدمات تقسیم نمود .

برخی مجامه بازرگانی بین امللی به تبین فرم های نمونه قراردادی برای برخی کالاهای مصرفی و نیز خدمات پرداخته اند که در حوضه یه تجارت بین الملل و قرارداد بین المللی ازآنها استفاده می شود . متنند : فرم 118 جهت قرارداد تهییه تجهیزات و تاسیسات  و ماشین آلات برای صادرات و واردات تنظیم شده توسط کمیسیون اقتصادی ملل متحد برای اروپا ،که طبق آن موارد لازم برای تشکیل قرارداد ، نحوه بسته بندی ، نحوه تنظیم اسناد حاوی نقشه راه و اسناد تصیفی ،نحوه تحویل ، گارانتی ، نحوه پرداخت و …..احصائ شده و یا شرایط قرارداد بین المللی کارهای ساختمانی مهندسی راه و ساختمانبرای تنظیم قراردادهای ساخت و طراحی و نحوه یه تنظیم آنرا بیان نموده است .

 • حل اختلاف در قراردادهای بین المللی

انواع روش های حل اختلاف بین امللی :

 1. رسیدگی قضایی
 2. سازش و میانجی گری
 3. داوری

 

 • اصول حلکم بر مذاکرات قراردادهای بین المللی
 • اصل حسن نیت
 • اصل عدالت و انصاف
 • امکان وساطت اشخاص یا سازمانهای بین المللی ،غیر از طرفین
 • حل مسائل به صورت مشترک
 • ایجاد قدرت رقابت

از نتایج مهم مذاکرات خصوصا در قراردادهای بزرگ می توان به تشکیل هیئت مدیریتی مشترک اشارهکرد که طرفین باتشکیل آن به حل بهتر مشکلاتآتی ناشی از قرارداد کمک میکنند .

نحوه جبران خسارت در قرارداد های بین المللی

 • محاسبه و اخذ معادل پولی خسارت
 • تقلیل ثمن
 • باز فروش کالا
 • دادن مثل مال تلف شده
 • تعمبر کالا
 • اجرای عین عهد

 

شروط لازم برای دریافت خسارت در قرارداد بین المللی

برای دریافت خسارت عدم انجام تعهد در قرارداد بین المللی و یا تاخیر در انجام تعهد در قرارداد های بین المللی باید شروط تحقق یافته باشند :

 • ایجاد ضرر : نقض تعهد باید منجر به ورود ضرر شده باشد .
 • وجود رابطه سببیت بین نقض تعهد و ایجاد ضرر.
 • قابلیت پیش بینی خسارت توسط خوانده در زمان انعقاد قرارداد بین المللی .

نظرات برخی از مشتریان ما

امتیاز دهید