اخبار داوری و حقوقی قوه قضائیه

اطلاعیه منابع آزمون داوری عمومی و داوری تخصصی خانواده

منابع آزمون

با توجه به درخواست عده ای از متقاضیان، مشخصات دقیق منابع آزمون داوری عمومی و داوری تخصصی خانواده اعلام می‌گردد.

منابع آزمون داوری عمومی:

1- حقوق مدنی شامل:

1) دوره حقوق مدنی، اموال و مالکیت، ناصر کاتوزیان، انتشارات بنیاد حقوقی میزان.

2) دوره حقوق مدنی، قواعد عمومی و قراردادها، جلد اول (مفهوم، انعقاد و اعتبار قرارداد)، ناصر کاتوزیان، انتشارات گنج دانش.

3) دوره حقوق مدنی، قواعد عمومی و قراردادها، جلد دوم (انعقاد و اعتبار قرارداد-نظریه بطلان و عدم نفوذ)، ناصر کاتوزیان، انتشارات گنج دانش.

4) دوره حقوق مدنی، قواعد عمومی و قراردادها، جلد سوم (آثار قرارداد)، ناصر کاتوزیان، انتشارات گنج دانش.

5) دوره حقوق مدنی، قواعد عمومی و قراردادها، جلد چهارم (اجرای قرارداد)، ناصر کاتوزیان، انتشارات گنج دانش.

6) دوره حقوق مدنی، قواعد عمومی و قراردادها، جلد پنجم (انحلال قرارداد)، ناصر کاتوزیان، انتشارات گنج دانش.

7) الزام های خارج از قرارداد (مسئولیت مدنی)، جلد اول(قواعد عمومی)، ناصر کاتوزیان، انتشارات گنج دانش.

8) الزام های خارج از قرارداد (مسئولیت مدنی)، جلد دوم(مسئولیت های خاص و مختلط)، ناصر کاتوزیان، انتشارات گنج دانش.

9) الزام های خارج از قرارداد (مسئولیت مدنی)، جلد سوم(بیمه مسئولیت)، ناصر کاتوزیان و محسن ایزانلو، انتشارات گنج دانش.

10) دوره حقوق مدنی، خانواده، جلد اول (نکاح و طلاق، روابط زن و شوهر)، ناصر کاتوزیان، انتشارات گنج دانش.

11) دوره حقوق مدنی، خانواده، جلد دوم (اولاد، روابط پدر، مادر و فرزندان- نسب، همبستگی خانوادگی و حمایت از کودکان فرزندخواندگی)، ناصر کاتوزیان، انتشارات گنج دانش.

12) دوره حقوق مدنی، عقود معین، جلد اول(معاملات معوض، عقود تملیکی، بیع، معاوضه، اجاره، قرض)، ناصر کاتوزیان، انتشارات گنج دانش.

13) دوره حقوق مدنی، عقود معین، جلد دوم(مشارکت ها، صلح، جعاله، گروبندی مشروع، صلح، شرکت، مضاربه، مزارعه، مساقات)، ناصر کاتوزیان، انتشارات گنج دانش.

14) دوره حقوق مدنی، جلد سوم (عطایا، هبه، وقف، وصیت)، ناصر کاتوزیان، انتشارات گنج دانش.

15) دوره حقوق مدنی، جلد چهارم (عقود اذنی، وثقیه های دین، ودیعه، عاریه، وکالت، ضمان، حواله، کفالت و رهن)، ناصر کاتوزیان، انتشارات گنج دانش.

16) دوره حقوق مدنی، دوره مقدماتی شفعه، وصیت و ارث، ناصر کاتوزیان، انتشارات بنیاد حقوقی میزان.

2- حقوق تجارت شامل:

1) حقوق تجارت (کلیات، معاملات تجاری، تجار و سازماندهی فعالیت تجاری)، ربیعا اسکینی، انتشارات سمت.

2) حقوق تجارت (شرکت های تجاری، جلد اول و دوم)، ربیعا اسکینی، انتشارات سمت.

3) حقوق تجارت (برات، سفته، قبض انبار، اسناد در وجه حامل و چک)، ربیعا اسکینی، انتشارات سمت.

4) حقوق تجارت (ورشکستگی و تصفیه امور ورشکسته)، ربیعا اسکینی، انتشارات سمت.

3- حقوق داوری بر اساس منابع ذیل: «حقوق داوری، عبدالله خدابخشی، انتشارات شرکت سهامی انتشار» و «داوری تجاری بین‌المللی، عبدالحسین شیروی، انتشارات سمت»

4- آیین دادرسی مدنی (عبدالله شمس، دوره بنیادین ، جلد 1 تا 3، انتشارات دراک)

5- قواعد فقه مدنی (اسدالله لطفی، بخش مدنی، انتشارات سمت)

6- فقه استدلالی بخش‌های حقوقی کتاب التحریر الروضه فی شرح اللمعه و ترجمه آن نوشته سید مهدی دادمرزی، انتشارات سمت با همکاری کتاب طه

7- اصول‌فقه (تحریر اصول فقه محمدرضا مظفر تدوین علیرضا امینی و سید محمد آیتی انتشارات سمت)

منابع آزمون داوری تخصصی خانواده:

* برای داوطلبان در رشته‌های علوم تربیتی، روانشناسی (کلیه گرایشها)، مشاوره و راهنمایی، مددکاری اجتماعی، مطالعات خانواده، جامعه‌شناسی :

1- روان‌شناسی رشد (دکتر منیژه کرباسی، انتشارات پیام نور)

2- روان‌شناسی تربیتی (دکتر علی اکبر سیف، انتشارات پیام نور)

3- مبانی و اصول راهنمایی و مشاوره (دکتر سیداحمد احمدی، انتشارات سمت)

4- روان‌شناسی سلامت (کاترین ای سندرسون، ترجمه فرهاد جمهری و همکاران، انتشارات رشد)

5- اختلال‌های رفتاری و هیجانی کودکی (حسین مرادی، حسن رضایی جمالوئی، انتشارات وانیا)

6- مقدمه علم حقوق (ناصر کاتوزیان، انتشارات گنج دانش)

* برای داوطلبان حوزوی و رشته‌های حقوق (کلیه گرایش‌ها)، الهیات گرایش فقه و مبانی حقوق اسلامی، فقه و مبانی حقوق اسلامی، فقه و حقوق اسلامی، فقه و حقوق امامی، فقه و حقوق حنبلی، فقه و حقوق حنفی، فقه و حقوق زیدی، فقه و حقوق شافعی، فقه و حقوق مالکی و فقه و حقوق مذاهب اسلامی :

1- حقوق مدنی شامل:

1) دوره حقوق مدنی، اموال و مالکیت، ناصر کاتوزیان، انتشارات بنیاد حقوقی میزان.

2) دوره حقوق مدنی، قواعد عمومی و قراردادها، جلد اول (مفهوم، انعقاد و اعتبار قرارداد)، ناصر کاتوزیان، انتشارات گنج دانش.

3) دوره حقوق مدنی، قواعد عمومی و قراردادها، جلد دوم (انعقاد و اعتبار قرارداد-نظریه بطلان و عدم نفوذ)، ناصر کاتوزیان، انتشارات گنج دانش.

4) دوره حقوق مدنی، قواعد عمومی و قراردادها، جلد سوم (آثار قرارداد)، ناصر کاتوزیان، انتشارات گنج دانش.

5) دوره حقوق مدنی، قواعد عمومی و قراردادها، جلد چهارم (اجرای قرارداد)، ناصر کاتوزیان، انتشارات گنج دانش.

6) دوره حقوق مدنی، قواعد عمومی و قراردادها، جلد پنجم (انحلال قرارداد)، ناصر کاتوزیان، انتشارات گنج دانش.

7) الزام های خارج از قرارداد (مسئولیت مدنی)، جلد اول(قواعد عمومی)، ناصر کاتوزیان، انتشارات گنج دانش.

8) الزام های خارج از قرارداد (مسئولیت مدنی)، جلد دوم(مسئولیت های خاص و مختلط)، ناصر کاتوزیان، انتشارات گنج دانش.

9) الزام های خارج از قرارداد (مسئولیت مدنی)، جلد سوم(بیمه مسئولیت)، ناصر کاتوزیان و محسن ایزانلو، انتشارات گنج دانش.

10) دوره حقوق مدنی، خانواده، جلد اول (نکاح و طلاق، روابط زن و شوهر)، ناصر کاتوزیان، انتشارات گنج دانش.

11) دوره حقوق مدنی، خانواده، جلد دوم (اولاد، روابط پدر، مادر و فرزندان- نسب، همبستگی خانوادگی و حمایت از کودکان فرزندخواندگی)، ناصر کاتوزیان، انتشارات گنج دانش.

12) دوره حقوق مدنی، عقود معین، جلد اول(معاملات معوض، عقود تملیکی، بیع، معاوضه، اجاره، قرض)، ناصر کاتوزیان، انتشارات گنج دانش.

13) دوره حقوق مدنی، عقود معین، جلد دوم(مشارکت ها، صلح، جعاله، گروبندی مشروع، صلح، شرکت، مضاربه، مزارعه، مساقات)، ناصر کاتوزیان، انتشارات گنج دانش.

14) دوره حقوق مدنی، جلد سوم (عطایا، هبه، وقف، وصیت)، ناصر کاتوزیان، انتشارات گنج دانش.

15) دوره حقوق مدنی، جلد چهارم (عقود اذنی، وثقیه های دین، ودیعه، عاریه، وکالت، ضمان، حواله، کفالت و رهن)، ناصر کاتوزیان، انتشارات گنج دانش.

16) دوره حقوق مدنی، دوره مقدماتی شفعه، وصیت و ارث، ناصر کاتوزیان، انتشارات بنیاد حقوقی میزان.

2- حقوق داوری بر اساس منابع : «حقوق داوری، عبدالله خدابخشی، انتشارات شرکت سهامی انتشار» و «داوری تجاری بین‌المللی، عبدالحسین شیروی، انتشارات سمت»

3- آیین دادرسی مدنی (عبدالله شمس، دوره بنیادین، جلد 1 تا 3، انتشارات دراک)

4- قواعد فقه مدنی (اسدالله لطفی، بخش مدنی، انتشارات سمت)

5- فقه استدلالی بخش‌های حقوقی کتاب التحریر الروضه فی شرح اللمعه و ترجمه آن نوشته سید مهدی دادمرزی، انتشارات سمت با همکاری کتاب طه

6- اصول‌فقه (تحریر اصول فقه محمدرضا مظفر تدوین علیرضا امینی و سید محمد آیتی انتشارات سمت)

امتیاز دهید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *