آموزش های رایگان قرارداد های مالی و غیر مالی

نمونه قرارداد داوری ساختمان

نمونه قرارداد ساختمان

این نمونه قرارداد داوری بعد از بروز اختلاف بین طرفین منعقد میگردد 

قرارداد داوری

 1. طرفین قرارداد :

الف ) آقای …….. فرزند ……… به شماره ملی ……….. به شماره شناسنامه ………. متولد ……… تلفن ………. به نشانی ………..

ب ) آقای ……… فرزند ……… به شماره ملی ………. به شماره شناسنامه ……… متولد ………. تلفن …….. به نشانی …………….

 1. موضوع داوری :

اختلاف ناشی از موضوع مشارکتنامه …………………… فی مابین طرفین و سپس …………… و تعهدات طرفین ناشی از مبایعه نامه و خسارات وارده از سوی طرفین و تعهدات انجام داده یا نداده و ارزیابی هرگونه تعهدات و موارد ناشی از مبایعه نامه و الحاقیه های فوق ( مالکیت قبلی و بعد از رای داوری طرفین در ملک  یا قسمتهای ار آن و میزان آن و هرگونه تعهدات ناشی از آن اعمم از عرفی یا ثبتی ) موضوع ملک به پلاک ثبتی ………………………………………………………….

 1. داوران مرضی الطرفین :

داور ثالث :

جناب آقای ………… فرزند ……… شماره ملی ………..  شماره شناسنامه ……… متولد ………. به نشانی …………..به تلفن همراه ……….. به عنوان داور ثالث با توافق طرفین تعیین می گردد و حق عزل نامبرده برای طرفین یا داوران انتخابی وجود ندارد.

 • توجه : شایان ذکر است اصولا هر طرف یک داور انتخاب می کنن داور سوم به انتخاب دو داور  انتخاب میشود در این قرارداد استسثنا داور ثالث به جهت اعتماد دو طرف به داور ثالث

سایر داوران :

 1. داور انتخابی از طرف ……………آقای ……… فرزند …….. متولد ……… شماره ملی …….. شماره شناسنامه …….. تلفن …….. به نشانی ………..
 2. داور انتخابی از طرف …………… آقای …….. فرزند ……. متولد ………..شماره ملی ……. شماره شناسنامه …….. تلفن …… به نشانی ……….
 3. مدت داوری :

مدت انشای رای داور سه ماه از زمان امضاء این قرارداد داوری تعیین میگردد . مدت بیش از سه ماه با توافق طرفین قابل تمدید می باشد در صورت عدم انشا و اعلام رای ظرف سه ماه رسیدگی به اختلاف با مرجع قضایی خواهد بود مگر تمدید مدت با توافق کتبی طرفین . رای داور طی اظهارنامه به طرفین ابلاغ می شود ، طرفین می توانند نسبت به اقدام به رای داور به داگاه جهت اجرا مراجعه نمایند و همچنین صرف نظر از اظهارنامه داوران می توانند با تقدیم رای به دادگاه مستقیما تقاضای اجرا و اقدام را بنمایند .

 1. صلاحیت داوران :

داوران انتخابی صلاحیت انشاء رای در خصوص اختلاف ناشی از ساختمان موضوع مشارکت یسن طرفین به پلاک ثبتی ………………………………. و هرگونه تعهدات و خسارات وارده از سوی هر یک از طرفین ناشی از مبایعه نامه  را دارند و با ارجاع موضوع به داوری هرگونه طرح دعوی در دادگاه چه قبل  از این ارجاع به داوری یا بعد از آن مسموع نبوده و باید مسترد شود شایان ذکر است طرفین مراتب ناشی از مبایعه نامه که کماکان به قوت خود باقی است اقدام به ارجاع مراتب امر به داوری می نمایند.

 1. اجرت داوری :

اجرت داوری با تعرفه محاسبه و پرداخت خواهد شد و هریک از طرفین بلوسیله هزینه داوری را پرداخت کنند و تحویل رای داوری منوط به پرداخت اجرت داوری می باشد .

 1. نحوه انشاء رای داوری :

رای داور در مدت معین بعد از انشاء طی اظهارنامه به طرفین ابلاغ و طرفین می توانند شخصا یا به وسیله وکیل خود نسبت به صدور اجرائیه اقدام و یاخود داوران با مراجعه به دادگاه نسبت به تقدیم رای به دادگاه و تقاضای صدور اجرائیه اقدام نمایند . طرفین عقد متعهد می گردند هرگونه اعتراض به انتخاب داور و رای داوری را از خود سلب و ساقط می نمایند و متعهد می گردند که نسبت به اجرای مفاد رای انشاء شده داوران اقدام نموده ، وجه و تعهد رای داوری را سریعا اعمال و اقدام نمایند در غیر این صورت قانون محکومیت های مالی مصوب 1378 ماده 2 قابل اعمال و اجراست  هرگونه ادعای اعسار از سوی طرفین نسبت به محکوم به موضوع داوری از طرفین سلب و ساقط و اقرار به تمکن مالی طرفین می گردد .

 1. 8. نحوه صحیح رفع اشتباه در رای داوری بعد از صدور ابلاغ :

با صدور رای ئ انشاء آن امکان تغییر رای داوری به توسط داوران به جز سهو قلک وجود ندارد و رای صادره لازم الاجرا است مگر این که طرفین مجدد اختیار تصیح و صدور رای مجدد را از داوران به صورت کتبی درخواست نمایند .

 1. صلح موضوع ارجاعی به داوران :

به داوران حق و اجازه سازش و صلح داده نمی شود و داوران در هر حال باید انشاء رای نمایند و حق صلح و سازش از داوران ساقط میگردد و رای صادره با اضاء و انشادو نفر از داوران ، برای طرفین لازم الاجرا است .

 1. نحوه رسیدگی داوران :

داوران می توانند داوری را به کارشناسان رسمی دادگستری ارجاع و با جلب نظر اهل خبره کارشناسان که به انتخاب داور مرضی الطرفین با رای حداکثر آنان میسر است انتخاب و نسبت به ارزیابی تعهدات و خسارات وارده از مبایعه نامه و الحاقات بعدی آن که مستقیما به طرفین وارد و یا غیر مستقیم و ناشی از عدم انجام تعهد در مبایعه نامه و الحاقات بعدی و نواقصات تکمیلی ………. را استخراج و در رای انشائی محفوظ نمایند و هزینه کارشناسان منتخب بر عهده طرفین والسویه است که باید پرداخت نمایند و داوران در انتخاب کارشناسان و …………. مکلف به اطاعت از دستورات طرفین نیستند و اختیار با داوران می باشد.

 1. مسئولیت داوران :

در صورت قبولی موضوع داوری وفق ماده 473 قانون آیین دادرسی مدنی مسئولیت خواهند داشت و در صورت خود داری هر یک از داوران انتخابی طرفین یک نفر داور جدید از سوی طرفی که داور وی از ادامه داوری منصرف شده معرفی ، جایگزین داور مسستعفی یا فوت یا محجور شده خواهد گردید .

داوران با در نظر گرفتن خداوند متعال واتیان سوگند به قران مجید متعهد می گردد در چهارچوب حق و رعایت عدالت و تعهدات طرفین در قالب مشارکتنامه و مبایعه نامه والحاقات بعدی آن و تعهدات و خسارات ناشی از آن مقررات قانون آئین دادرسی مدنی (شرایط ابطال رای داوری که به قوت خود باقی است ) اقدام به صدور رای نمایند .

با  ارجاع موضوع اختلاف طرفین و این قرارداد داوری به شرح معنونه در خصوص موضوع ساختمان مشارکتی با مشخصات مارالذکر که با امضاء و تایید این داوری رجوع از داوری را از خود سلب مینمایند .

 1. تکالیف طرفین در موضوع داوری :

الف) تامین هزینه های کارشناسی و ………… مربوط به داوری بلوسیله برعهده طرفین می باشد .

ب) طرفین مکلف به تقدیم ساناد و مدارک لازم و موجود در ید به داوران و هرگونه همکاری لازم حسب درخواست داوران می باشد در غیر این صورت عدم ارائه مدارک و اسناد به منزله خارج شدن آن مدارم از اعداد دلایل می باشد و داوران بدوت آن مدارک انشاء رای نموده و مسئولیت عدم رائه مدارک و اسناد با ناکل خواهد بود .

ج) هرگونه اعتراض به نحوه انتخاب داورثالث آقای …………….. یا داوران انتخابی و همچنین رای داور به استثناء موضوع ماده 489 قانون آئیین دادرسی مدنی (موارد بطلان رای داور ) را از خود سلب و ساقط می نمایند و هرگونه طرح دعوی در گذشته توسط طرفین امر مختومه ، قابلیت استماع نداشته و آقای ……………. تعهد می نمایند با سلب صلاحیت از مزاجع قضایی پرونده کلاسه ……. شعبه ………. حقوقی را مستمر نماید .

د) در صورت فوت یا استفاء یا حجر هر یک از داوران انتخابی ، هر یک از طرفین مکلفند ظرف یک هفته داور جایگزین را معرفی ،در غیر این صورت آقای ………………. داور جایگزین را از طرف هریک از طرفین که داور مستعفی یا ممنوع الداوری بوده را معرفی و ادامه داوری انجام گیرد .

ه) رای صادره داو ری بعد از ابلاغ از طریق اظهارنامه از سوی سر داوران آقای …………. قابلیت اجرایی داشته و طرف محکوم علیه سریعا می بایستی نسبت به اجرای حکم داوری اقدام و شرایط آن رافراهم بنماید و هرگونه تخیر در اجرای رای داوری موجب جبران خسارت خواهد بود .

و) طرفین اقرار می نمایند داور معرفی شده اهلیت قانونی و محروم از داوری برابر با احکام دادگاه ها نمی باشد در غیر این صورت سر داور آقای ……………… دار جایگزین به جای داور فاقد شرایط را انتخاب و مجددا رای داوری بازبینی و عندالزوم اصلاح و صادر خواهد شد .

ی) هر یک از داوران انتخابی در صورت داشتن نسبت فامیلی تا طبقه سوم با هر یک از طرف قرارداد داوری مکلف به ایتان سوگند در رعایت عدالت و انصاف در خصوص سر داور می باشد استنکاف وی از ایتان سوگند موجب رد وی و فرصت یک هفته جهت معرفی داور جایگزین بوده در غیر این صورت سر داور آقای ……………… داور جایگزین را معرفی و شروع به امر داوری خواهند نمود .

 • دادگاه از معرفی داوری که از بستگان طرفین باشد منع شده است ماده 469 قانون آئیین دادرسی مدنی ، مگر به تراضی طرفین .

ضمن این که قرارداد داوری و رای انشاء شده داوری برای طرفین لازم الاجرا خواهد بود این قرارداد در ……. صفحه و 12 بند و ………. نسخه تنظیم و هریک حکم واحد داشته و در سلامتی جسم و روان بعد از مدتها مشاوره و اخذ فرصت طولانی این قرارداد با اختیار تام و تصمیم شخصی طرفین ارجاع و به امضاء رسیده و برای طرفین لازم الاجرا می باشد .

امضاء داور اول :

امضاء داور دوم :

امضاع داور مرضی الطرفین :

امضائ طرف اول :

امضاء طرف دوم :

تاریخ ……………….. هجری شمسی .

1/5 - (1 امتیاز)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *