آموزش های رایگان قرارداد های مالی و غیر مالی

نمونه قرارداد داوری

نمونه قرارداد داوری

طرفین قرارداد :

الف) طرف اول : آقای  ……….  فرزند  ……..   شماره شناسنامه  ……….  صادره از  ……….  کد ملی  ……….  تلفن  ………  به نشانی  …………..

ب) طرف دوم : خانم  ………  فرزند ……..  شماره شناسنامه  ………..  صادره از  ……….  کدملی  ………. تلفن  ……..  به نشانی  …………

داور :

آقای  ……….  فرزند  ………….   شماره شناسنامه  …………..  صادره از  ……..  کدملی  ………..  تلفن  …………  به نشانی  …………

موضوع داوری:

طرفین به این وسیله و ضمن عقد خارج  لازم متعهد و ملزم شدند که به طور کلی هرگونه اختلاف احتمالی فی مابین  ودر هر موضوعی را از طیق داور مرضی الطرفین فوق حل و فصل نمایند. طرفین باید اختلافات خود را از تحت هر شکل و عنوان اعمم از گذشته،حال ، آینده، اعمم از ملی یا غیر مالی ، و خسارات وارده از سوی هر یک، و تعهدات انجام داده یا نداده و ارزیابی هرگونه تعهدات و به طور کلی حقوق و آثار و نتایج آنها، و کلیه حقوق و تکالیف ناشی از زوجیت را به داور فوق ارجاع دهند تا با رعایت فصل هفتم قانون آیین دادرسی مدنی حل و فصل گردد. رایی که پس از ارجاع کتبی موضوع مورد اختلاف توسط هر یک از طرفین به داور صادر و اعلام می گردد، برای طرفین قطعی، و لازم الاتباع می باشد. طرفین کلیه اختیارات تامه خصوصا در صلح و سازش جهت خاتمه موضوع اختلاف ، و یا انجام موضوع داوری ،تشخیص و تعیین میزان هر گونه بدهی، خسارت، ضرر و زیان وارده از سوی هر کدام و نحوه وصول آن از طرف مقابل به هر طریق ممکن، اعسار از پرداخت محکوم به ، و همچنین سایر موارد مربوط مربوطه تحت هر شکل و عنوان را به داو مرضی الطرفین تفویض و اعطا نمودند.

تبصره 1: طرفین با علم و اطلاع از آثار حقوقی موضوع داوری و قبول آن ، حل و فصل اختلافات حقوقی و مالی موصوف را به داوری حسب شرایط موافقت نامه حاضر واگذارنمودند .

تبصره 2: طرفین با اضاء و تایید این داوری ، رجوع از داوری را از خود ثلب و ساقط نمودنند .

مکان اجرای داوری :

. مکان داوری به انتخاب داور مرضی الطرفین خواهد بود

مهلت داوری :

از تاریخ اعلام کتبی اختلافات به داور توسط یکی از طرفین، سه ماه است و داور حق دارد مهلت مذکور را در صورت نیاز به دفعات تمدید نماید.

حق الزحمه داوری :

تعیین میزان حق الزحمه داوری و مقدار و طرفی که باید آن را پرداخت کند بر عهده داور خواهد بود.

داور می تواند شروع رسیدگی یا انشائ رای را منوط به دریافت اجرت داوری نماید.

نمایندگان و داور مرضی الطرفین :

داور ثالث : آقا / خانم ………… فرزند ……… به شماره ملی ……… شماره شناسنامه ……….. متولد ……… تلفن …….. به نشانی ………… به عنوان داور ثالث با توافق طرفین تعیین می گردد و حق عزل ایشان برای طرفین و داور منتخب ساقط گردید .

تشریفات داوری :

طرفین به داور مرضی الطرفین اختیار ابلاغ جلسه یا جلسات رسیدگی ، ابلاغ مستندات به طرفین و نیز ابلاغ رای داوری را از طریق ارسال نامه عادی یا اظهار نامه قضایی به آدرس نمایندگان منتخب طرفین اعطا نموده و تشخیص صحت انجام آن با داور مرضی الطرفین می باشد .

به تاریخ …../…../ هجری شمسی.

کلیه اختلافات ناشی از تعبیر و تفسیر و اجرای مفاد قرارداد و نیز در هر موردی که در این قرارداد پیش بینی نشده و طرفین با هم اختلاف داشته باشند ،و به طور کلی آثار و نتایج آن به داور موصوف ارجاع داده دهند،تا داور رسیدگی واعلام نظر نموده و مسئله را حل و فصل نماید.

 • این قرارداد در هشت بند و ……. صفحه و ………. نسخه متحدالمتن تنظیم شده است که تماما حکم واحد دارند ودو نسخه به طرفین و یک نسخه به داور تحویل گردید.

امضاء طرفین :                                                                                                                 امضاء داور :

نمونه قرارداد داوری در طلاق

ماده 1 – طرفین قرارداد :

خواهان : خانم/آقا …….. فرزند ………. شماره شناسنامه ………… صادره از ………. متولد ………. کد ملی ………… تلفن …….. به نشانی ………….

داور :

خانم / آقا ………. فرزند ………. شماره شناسنامه ………… صادره از ………… متولد ………. کد ملی ……….. تلفن ………. به نشانی ………..

ماده 2 – موضوع اختلاف :

مطلقه نمودن خواهان از قید زوجیت آقای …………………. به هر قسم طلاق اعم از بائن ، رجعی ، خلع یا مبارات با هر شرط و به هر طریق اعم از اخذ مهریه و نفقه و یا بذل آن و یا بذل عین مهریه یا معادل ، یا کمتر و یا بیشتر از مهریه و با هر شرط ضمن العقد و روشن شدن تکلیف فرزندان خردسال اعم از قبول یا رد سرپرستی و عندالزوم مراجعه به دادگاه و انتخاب داور یا داوران و قبول یا رد رای داور و همچنین و همچنین درخواست گواهی از دادگاه یا دفتر دادگاه به منظور اجرای دادنامه جهت ثبت واقعه طلاق در دفتر رسمی طلاق و تقدیم دادخواست مربوطه به مارد متن این وکالت نامه با تطبیق به موارد مندرج در قوانین جاری و تنظیم و امضای سند طلاق وفق موارد مصرح در دادنامه قطعی شده مربوطه و عقد قرارداد با وکلای دادگستری ضمن انتخاب و کیل دادگستری در رابطه با تقدیم دادخواست و دفاع و انجام مورد وکالت با داشتن کلیه اختیارات اعتراض به رای ، واخواهی ، اعاده دادرسی ، ادعای جعل یا انکار و تردید ، نسبت به سند طرف استرداد سند ، تعیین جاعل ، ارجاع دعوا به داور و تعیین داور، توکیل ، تعیین مصدق و کارشناسان ، دعوای ورورد ثالث ، دعوای متقابل و دفاع در مقابل آن ، رد ادعای اعسار ، قبول یا رد سوگند ، درخواست صدور برگ ارجایی و تعقیب عملات آن و اخذ محکوم به و موضوع لازم الاجرا ، و وجوه ایداعی به خواهان، ایراد ، جرح ، شهود ، درخواست و اجرای قرار های تامین دلیل ، تامین خواسته ، معاینه محل ، تحقیق محلی ، تعیین حافظ ، مراجعه به دادگاه و دادسرا و دیوان عالی کشور و اجرای احکام و مراجع نیروهای انتظامی و تحویل گرفتن تمام جهیزیه و امضای سند طلاق و ثبت دفتر و احتمالا اصلاحیه های آن و تادیه هزینه ها و اخذ یا تسلیم اوراق و مدارک از اصل یا رونوشت یا کپی و دادن وکالت جهت اجرای صیغه طلاق .

ماده 3 – مکان و زمان اجرا

 ماده 4 – مهلت داوری :

از تارخ اعلام کتبی اختلاف به داور توسط خواهان

 ماده 5 – حق الزحمه داور

 ماده 6 – حدود اختیارات :

داور مرقوم در خصوص انجام مورد اختلاف دارای اختیارات نامبرده می باشد ، اقرام و امضای وی در این موارد به جای اقدام و امضاء خواهان صحیح و نافذ است و نیازی به حضور خواهان یا کسب اجازه مجدد از وی ندارد و این وکالت فقط در نفس وکالت جایز است .

ماده 7 – مرجع حل اختلاف :

در صورت بروز اختلاف بین طرفین ابتدا از طیق مذاکره بین الطرفینی و در صورت عدم حل اختلاف موظف به رجوه به داور می باشند و النهایه در صورت عدم حل و فصل اختلاف توسط داور موضوع با ارجاع به مراجع صالح قانونی حل و فصل م یگردد .

ماده 8 – نسخه های قراردادی :

این قرار داد مشتمل بر هشت ماده در تاریخ ……….. به تعداد ……. نسخه با اعتبار یکسان تنظیم ، امضاء و مبادله گردید

امضاء و اثر انگشت خواهان :                                         امضاء و اثر اگشت داور :

 

 

 

 

امتیاز دهید

5 دیدگاه در “نمونه قرارداد داوری

 1. لطف الله گفت:

  بسیار عالی، کامل و مفید.
  من سایتهای بسیاری را جهت یافتن نمونه قرارداد داروری جستجو کردم. در اینجا کاملترین آنرا یافتم.
  سپاسگزارم

  1. رضا جنابی گفت:

   ممنون از بازخوردتون

  1. رضا جنابی گفت:

   ممنون از وقتی که گزاشتید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *